Bidrag vid installation av laddbox

Våra certiferade elektriker installerar och monterar laddboxar för elbilar i hela Stockholm.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som är ämnat att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimat och natur. Både privatpersoner och företag kan söka bidrag för installation av laddstation för elfordon, läs mer nedan.

Bidrag för privatpersoner

Bidraget ger dig som privatperson en skattereduktion för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. Bidraget täcker inte kostnader för exempelvis resor, utrustning eller administration i samband med installationen. Privatpersoner som bor i villa, i bostadsrätt eller ägarlägenhet och som vill ha möjlighet att ladda hemma har rätt att få denna skattereduktion.

Du kan göra grönt avdrag för upp till 50 % av material- och arbetskostnaderna, men skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år. Om du även har använt rot- eller rutavdrag är det extra viktigt att du har betalat tillräckligt med skatt under det gångna året för att kunna tillgodoräkna dig hela skattereduktionen.
Bidrag för företag & bostadsrättsföreningar
Bidraget gäller endast åtgärder & installationer som påbörjats tidigast 2019-07-15. Stödet ges som ett engångsbelopp med högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Mer information på Skatteverket & Naturvårdsverket

Hör av dig till Adam för att boka en kostnadsfri konsultation redan idag.
adam.ring@denckert.se
070-774 49 51
Profilbild på en man med ljust hår i en skogsliknande miljö.
Adam, arbetsledare på Denckert
En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.

Kontakta oss

info@denckert.se

Address: Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

Telefon 08 – 33 57 57