Trygghetslarm - installeras i hela Stockholm

Ett trygghetslarm säkerställer tryggheten och säkerheten i hemmet. Med hjälp av ett knapptryck går det att larma dygnet runt om det finns behov av hjälp. Trygghetslarmet kan användas om du till exempel ramlar eller blir sjuk. Ett trygghetslarm kan självklart användas till fler målgrupper än de äldre. Systemet passar till exempel på sjukhus eller andra vårdplatser där patienter kan vara i behov av att tillkalla hjälp. Vi erbjuder installation och service av trygghetslarm i hela Stockholm. Installationen anpassas alltid efter era krav och behov i just er fastighet. Våra leverantörer erbjuder ett brett sortiment av trygghetslarm för att kunna passa alla typer av krav.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

När det finns ett trygghetslarm installerat i hemmet finns det tillgång till hjälp dygnet runt. Larmet går genom att personen som exempelvis ramlat eller blivit sjuk trycker på larmklockan. Larmet skickas då direkt till larmcentral, vårdcentral, äldreboende eller nära anhörig beroende på vad som ställts in. Genom en tvåvägskommunikation finns även möjligheterna för den äldre och de som är kopplade till larmet att kommunicera med varandra.

Denckert har möjlighet att återkomma för service eller reparation av trygghetslarmet. Det är viktigt att kontinuerligt underhålla trygghetslarmet för att säkerställa kvaliteten.

Trygghetslarm för äldre

Larmet skapar trygghet både för den äldre men även för de anhöriga. Det skapar en större säkerhet vid eventuell olycka eller sjukdom. Via systemet kan ansvariga eller nära anhöriga enkelt kopplas vidare till den larm- eller vårdcentral som är angiven.

Trygghetslarmet är kopplat till ett visst system där det går att styra och administrera. Detta system är tillgängligt för de ansvariga, vilket gör det smidigt för de som har hand om den äldre som kan behöva extra hjälp.

Trygghetslarm för hemtjänst

Det är en utmaning att hålla koll på alla de äldre samtidigt och kunna säkerställa deras säkerhet. Med trygghetslarm kan hemtjänsten enkelt hålla koll på samtliga och ha bättre kontroll över eventuella situationer. Det gör att de äldre kan bo kvar i sina egna hem längre samtidigt som personalen har möjlighet att övervaka deras säkerhet.

Kontakta oss om du har några frågor kring installationer av trygghetslarm.

En tecknad bild på två händer som skakar hand.

Miljö

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är en branschanpassad lösning utvecklad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO (branschorganisation). Ledningsystemet omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och är utvecklat för att följa rådande lagar och riktlinjer avseende kraven i ELSÄK-FS 2008:4 ISO 19001 ISO 14001

En tecknad bild på pengar.

Garanti

Vi garanterar att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att produkter som vi levererar fungerar. I de fall då det uppstår fel med produkter som vi levererat sköter vi diskussionen med berörda leverantörer. Idag behandlas garantier enligt olika entreprenadsavtal respektive kundavtal. Exempel på avtal vi arbetar efter är: ABT06 AB04 ABS09 Hantverkarformuläret

En beskrivande bild på statistik.

Elsäkerhet

Innehavare av elanläggningar är enligt ellagstiftningen ansvariga över att rådande föreskrifter efterlevs. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn av elanläggningen. Vi kan med vår servicegrupp tillse att just din anläggning följer ellagstiftningen. Ni kan tillsammans med oss teckna serviceavtal där ni kan få professionell hjälp med att leva upp till kraven.